Komunitní plán sociálních služeb

Verze pro tisk

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb (dále jen KPSS) pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska

Od doby zpracování 1. Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast členských obcí Svazku obcí Novoborska v roce 2006 se výrazně změnila situace legislativní a ekonomická, změnila se i filosofie poskytování sociálních služeb. Poskytovatelé sociálních služeb rozvíjejí svoji činnost, vznikají noví poskytovatelé a jiní zanikají, s nimi se mění i sortiment a nabídka sociálních služeb. Co je ale nejdůležitější, mění se i potřeby a požadavky uživatelů či potenciálních uživatelů sociálních služeb. To vše vyvolalo potřebu znovu zvážit, která opatření a které sociální služby dále podporovat a prosazovat a které naopak odložit, třeba jen na určitou dobu.

V pracovních skupinách komunitního plánování bylo proto rozhodnuto náš komunitní plán aktualizovat. Nejedná se o názor nějaké úzké skupiny aktérů komunitního plánování. V pracovních skupinách jsou zastoupeni uživatelé i poskytovatelé sociálních služeb, starostové a zastupitelé měst a obcí, odborníci ze sociální oblasti a školství a z veřejnosti jsou to zástupci neziskových organizací a zájmových sdružení.

Rozhodli jsme se, že aktualizována bude návrhová část komunitního plánu, tj. část cílů a opatření. Jedná se o dlouhodobé cíle vyplývající z doby platnosti komunitního plánu do r.2013. Důležité je, aby aktualizace byla co nejjednodušší, přehledná, co nejvíce srozumitelná a také co nejlevnější. Tabulky aktualizace také poskytují přehled o průběžném plnění cílů a opatření komunitního plánu. Samostatně je uveden zjednodušený přehled.

Rozhodli jsme se také trvat na obsahové stránce, tj. neuvádět zde pouze sociální služby, které jsou přímo vyjmenovány v zákoně č.108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tyto služby tvoří základ komunitního plánu, ale není možné striktně oddělovat sociální služby od ostatních oblastí života. Se sociálními službami souvisí řada služeb z jiných oblastí, např. zdravotnictví, školství, zaměstnanosti, prevence kriminality, týkající se volného času dětí a mládeže apod. Tyto oblasti se vzájemně ovlivňují, často se prolínají a vzájemně na sebe navazují. Proto jsou v našem komunitním plánu obsaženy i takové služby.

Práce na aktualizaci komunitního plánu byly náročné jak obsahově, tak časově. Děkujeme všem, kteří se na aktualizaci podíleli.

V Novém Boru

Koordinační skupina
komunitního plánování sociálních služeb
členských obcí Svazku obcí Novoborska